Gallery VUChem
VUChem

                    

nano2.jpg

Valence orbital wave function. Nano@PolyMTL.